Garantibetingelser for STIHL

  1. Nedenstående garantibestemmelser er en frivillig ekstraydelse fra STIHL, Park Alle 295, 2606 Brøndby. Kunden kan gøre brug af den i henhold til de anførte betingelser. Garantien gælder i Danmark. STIHL er berettiget til at anvende tredjemand, først og fremmest autoriserede STIHL forhandlere, til at honorere anmeldte garantikrav. Dog skal et garantikrav altid godkendes af STIHL. Ud over denne frivillige garanti har kunden til enhver tid krav på de almindelige reklamationsrettigheder i forhold til den autoriserede STIHL forhandler. Kunden kan gøre krav på disse reklamationsrettigheder, uden at skulle overholde bestemmelserne i nærværende garantibetingelser. 
  2. STIHL honorerer krav om gratis udskiftning samt af- og påmontering af de dele, som beviseligt er blevet ubrugelige på grund af materiale- eller fabrikationsfejl. Kravet skal anmeldes hos den autoriserede STIHL forhandler inden for garantiperioden. De i instruktionsbogen anførte vedligeholds- og plejeforanstaltninger er ikke omfattet af garantien.
  3. Undtaget fra garantien er dele, som på grund af forkert betjening eller reparation, mangelfuldt vedligehold eller normalt slid (sliddele) er blevet ubrugelige. Nærmere oplysninger hertil findes i instruktionsbogens kapitel "Reduktion af slid og undgåelse af beskadigelser". Instruktionsbogen er omfattet af nærværende garantibetingelser. Forudsætningen for anvendelse af garantiydelser er derfor, at kunden har skriftligt kvitteret for modtagelsen af instruktionsbogen og nøje overholdt de deri anførte vejledninger vedrørende betjening, vedligehold og reparation.
  4. Garantiperioden for STIHL produktet er på 24 måneder, forudsat produktet udelukkende anvendes til private formål. Anvendes produktet også erhvervsmæssigt og/eller professionelt, er garantiperioden på 12 måneder. Garantiperioden begynder samtidigt med førstegangs købet hos den autoriserede STIHL forhandler. Videresælges produktet af den autoriserede STIHL forhandlers kunde, begynder garantifristen derfor ikke af gælde forfra. Udføres der garantiarbejde på produktet, specielt udskiftning af dele, udløser dette ingen ny start af garantiperioden.
  5. Rejses der garantikrav mod STIHL, sker levering af erstatningsdele så hurtigt som muligt. Der udelukkes imidlertid krav fra kunden om omgående levering.  Forsinket levering berettiger derfor ikke til krav om erstatning mod STIHL og medfører heller ikke en forlængelse af garantiperioden. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at lovbestemte erstatningskrav fra kunden mod sælger, begrundet i for sen honorering af garantikrav, ikke berøres heraf.

Stihl ­
Park Alle 295, 2605 Brøndby, telefonnr. 3686 0500